Shri Parshuram V. Kande

Chairman

Shri Ashok Kapure

Secretary

Shri Jayraj S Chauhan

Jo.Secretary

Executive Board Sabhasad

Shri Muralidhar Dhaka

Shri Dev Santosh Manohar

Shri Gopujkar Pradip Ramchandra

Shri Munshi Harish Vinayak

Shri Punamchand Nandode

Shri Sonavne Sunil Prabhakar

Shri Sonavne Sunil Prabhakar

Shri Thakur Kedar Bhaskar

Mrs. Smriti Athale

Mrs. Mohini Dhadve

Shri Eknath Narnaware